Verkeer

Op deze uitnodiging van de gemeente:

logo gemeenteIn Villabuurt-Oost hoeven bewoners niet te betalen voor parkeren. In de aangrenzende wijken Helpman en Coendersborg moet dat wel. Het gevolg is dat er vaak auto’s langere tijd geparkeerd staan.
Hierdoor nam de verkeersveiligheid af en is er minder ruimte voor voetgangers, fietsers of spelende kinderen. Meerdere wijkbewoners hebben de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om deze parkeeroverlast te voorkomen.

 Daarom organiseerde de gemeente een buurtbijeenkomst:
"Zodat jij als bewoner jouw mening kunt geven. Wellicht heb je tips of adviezen voor ons".

Deze bijeenkomst werd gehouden op donderdag 1 februari, vanaf 19:00 uur.
Locatie: Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost, Groenesteinlaan 16.

kwamen ruim 70 bewoners bijeen in  de grote zaal van de bsv:

20240201 190411

Hieronder een beknopte samenvatting door Wijkcomité Helpman:

Er waren ruim 70 bewoners uit de  Villabuurt en 3 mensen van de gemeente: Henk Kosmeijer (die de bijeenkomst leidde), Stijn Ringnalda (Adviseur Verkeerskunde en Vervoer en Hans Medema (verkeersdeskundige).

Stijn hield een korte inleiding met een aantal knelpunten in de wijk, vooral verkeerd geparkeerde autos, waardoor de wegen onoverzichtelijk en onveilig worden.
Daarnaast zijn de meeste straten te smal om voldoende ruimte te laten naast een rij geparkeerde auto's voor de hulpdiensten.

20240201 190419

Daarna het woord aan de bewoners:

Er kwamen allerlei ideeën, klachten en voorstellen naar voren. Van alles door elkaar.
Er was een uitgewerkt stuk van twee kantjes namens de Hondsruglaan bewoners.
Een mevrouw wilde het beleid van de gemeente ter discussie stellen. Maar Henk Kosmeijer verwees haar daarvoor naar de gemeenteraad en het college. Daar wordt het beleid gemaakt. Hier aanwezig zijn alleen de uitvoerende ambtenaren, die binnen het beleid graag in overleg met de bewoners kijken naar de meest optimale oplossingen.

Er waren veel bewoners die iets kwijt wilden over hun kinderen die gevaar liepen, hun bezoek wat nu zo ver moest lopen, de auto's die voor hun oprit stonden, auto's in de bocht geparkeerd en waarom geen drempels ingevoerd kunnen op sommige wegen, etc. etc.

Een algemeen gevoel was wel, dat er doordat het parkeren aan de Goeman Borgesiuslaan (met veel lege parkeerplaatsen) nu niet meer gratis is, meer auto's in onze wijk komen en hebben wij daar de (over-)last van.

Deze overlast spits zich blijkbaar toe op:

  1. Onveilige situaties door "slecht" geparkeerde  auto's (van niet wijkbewoners?) die het zicht, de ruimte voor de hulpdiensten en zelfs inritten van sommige bewoners belemmeren.
  2. Te hard rijdende auto's in de "bredere" straten.
  3. Parkeerproblemen waren er niet of nauwelijks, er zijn slechts enkele huizen zonder eigen oprit/parkeerplek voor de auto's.

 20240201 190427

De meeste vragen werden door Stijn behandeld.

Enkele meer algemene vragen over waarom alles zo lang moet duren en welke acties er nodig zijn om iets te veranderen, pakte Henk Kosmeijer op.

De afspraak is gemaakt (rond 20.10 uur) dat de gemeente met alle wensen en ideeën tot enkele concrete voorstellen komt en die dan op 28 maart terug rapporteert aan deze groep, waarop zij hun mening daarover kunnen geven.

Kortom wordt vervolgd op 28 maart....

Algemene ontwikkelingen:

2022 08 17 220817 Overzicht ontwikkelingen Helpman JZ

Op bovenstaande kaart zijn (voor zover op dit moment bekend) alle ontwikkelingen op het gebied van verkeer en herinrichting van delen en straten in onze wijk vastgelegd. Deze kaart komt van onze projectmanager stadsontwikkeling van de gemeente Groningen en is van september 2022.
Op deze kaart zijn de diverse plannen met een cijfer aangeduid, hieronder een uitleg aan de hand van dezelfde cijfers:

 1. Helpman Noord

Helpman-Noord is in ontwikkeling. De vele initiatieven, van onder andere projectontwikkelaars, betekenen veel voor het gebied. Zo zijn de plannen om onder meer ca. 600 woningen toe te voegen verdeeld over verschillende vrijgekomen/vrijkomende locaties. Het ene project is inmiddels (bijna) afgerond en het andere project is in voorbereiding. Met ontwikkelaars van deze bouwlocaties is afgesproken dat zij omwonenden betrekken. 

De gemeente Groningen wil graag de kansen benutten die de ontwikkelingen bieden voor de wijk. Dit is samengevat in de concept-gebiedsvisie Helpman-Noord. Eind 2021 heeft de concept gebiedsvisie ter inzage gelegen en konden mensen reageren.
Op dit moment is de gemeente bezig alle reacties te verwerken in een reactienota. In deze reactienota komt te staan welke reacties de gemeente heeft ontvangen, wat het standpunt is van de gemeente en welke (delen van) reacties verwerkt worden in de gebiedsvisie. De gemeente probeert in samenwerking met belanghebbenden te komen tot een gebied wat een een doorgaande groene (her-)inrichting  en zal krijgen in overeenstemming met de leidraad "Leefkwaliteit Openbare Ruimte". 

 

2. Belevingsplek Verlengde Hereweg

Revitalisering Helperplein / Verlengde Hereweg De gemeente studeert met partijen op de mogelijkheden om de commerciële meters aan het Helperplein uit te breiden. Daarbij wordt ook gekeken naar de opwaardering van de openbare ruimte. Over de aanpak en het proces maken gemeente en partijen nog afspraken. Na het vastleggen van de afspraken zal het proces worden gestart om de bewoners, ondernemers en gebruikers van het Helperplein te betrekken bij de planvorming. De Verlengde Hereweg ter plaatse van het winkelcentrum is opgenomen in de Mobiliteitsvisie als belevingsplek.  De weg heeft hier een inrichting waarbij de rijbaan voor het autoverkeer centraal staat. Alle overige functies zijn daaromheen georganiseerd. De snelheid is 50 km/uur. Juist bij deze winkelcentra (ook elders in de stad) is sprake van veel reuring en zijn er veel fietsers en voetgangers. Om de aantrekkelijkheid van de aanliggende voorzieningen te vergroten en meer ruimte te creëren voor ontmoeten, verblijven, lopen en groen, verminderen we op termijn op deze vijf locaties de dominantie van het (gemotoriseerd) verkeer.

De auto (en eventueel de bus) is hier te gast; de snelheid ligt op maximaal 30 km/uur. Door het terugdringen van de auto dominantie is de weg minder een barrière, waardoor het winkelgebied een geheel wordt. Fietsers kunnen hier meer ruimte krijgen door een meer informele indeling, in plaats van fietspaden. Er is meer aandacht voor de fietsroutes naar de winkelcentra, voor goede oversteekmogelijkheden en voor voldoende mogelijkheden om de fiets te parkeren op logische plekken.

Voor de kerstvakantie 2023 is gestart met een verkeersonderzoek. Hierbij zullen de diverse auto-, fiets-, oversteek-bewegingen geteld worden. Ook wordt in beeld gebracht wat de bezetting is op de parkeerplaats aan het Helperplein op diverse momenten. Deze informatie is de basis om plannen te maken. Het is nadrukkelijk de bedoeling bij deze planvorming de omgeving te betrekken. 

 

3. Schoolstraat

Voor de zomervakantie 2022 is er een pilot uitgevoerd in samenwerking met de GSV en de Joseph Haydnschool waarbij er een aantal straten rondom de school, op school haal- en breng-tijden, niet toegankelijk waren voor gemotoriseerd verkeer. Het doel van de pilot was om een veiligere verkeersomgeving rond de scholen te creëren en kinderen te stimuleren om met de fiets naar school te komen. Er is een enquête verstuurd naar buurtbewoners en schoolouders om te peilen wat de effecten van de schoolstraat zijn geweest. de uitkomsten waren positief.
De pilot is in september 2023 omgezet in een permanente oplossing.

 

4. Groot onderhoud Coendersborg & Groenesteinlaan

In de komende jaren wordt groot onderhoud uitgevoerd voor verschillende straten in Coendersborg en de Groenesteinlaan. De gemeente is momenteel bezig om een planning en aanpak op te stellen. De bewoners en de wijk wordt nauw betrokken in de planuitwerking. Het groot onderhoud, en daarmee de aanpak van de openbare ruimte zal aansluiten bij de Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte.

 

5. Onderhoud voetpaden Villabuurt

 In de villabuurt groeien de boomwortels op veel plaatsen door de voetpaden heen. 

 

6. Oversteek Verl. Hereweg en Ketwich Verschuurlaan

De gemeente gaat vanuit het uitvoeringsprogramma ‘ Actieve Mobiliteit’ uitgebreider studeren op de mogelijkheden om voor fietsers de oversteekbaarheid en routering te verbeteren ter plaatse van het Hilghepad en Ketwich Verschuurlaan. Hoe dit exact in de planning terecht komt, en hoe de keuzes en afwegingen verder vorm krijgen, daar werkt de gemeente aan. De urgentie is in ieder geval onder de aandacht gebracht.

 

7. Herinrichting & verkeersmaatregelen S. Lohmanlaan

De Savornin Lohmanlaan is onderdeel van een 30 km/uur-gebied, maar de inrichting van de straat voldoet daar op dit moment onvoldoende aan. Hardrijders zorgen voor een onveilige situatie op de wegvakken en verlenen vaak geen voorrang op kruispunten. Daarnaast is de uitstraling van het gebied te ‘grijs’ en is er op verschillende punten in de directe omgeving sprake van wateroverlast.

De provincie Groningen heeft kortgeleden een subsidie beschikbaar gesteld voor het nemen van verkeersmaatregelen. Bij de herinrichting van de Savornin Lohmanlaan laten we ons leiden door de inspiratiebeelden uit de Ontwerpleidraad Openbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte’. Deze leidraad biedt voorbeelduitwerkingen voor de (her)inrichting van straten.

De gemeente heeft bewoners toegezegd dat op korte termijn, na de aanpak van het Tijdelijk Julianaplein in 2022, maatregelen genomen zullen worden in de Savornin Lohmanlaan. Daarom wil de gemeente in najaar 2023 het definitieve ontwerp voor de herinrichting van De Savornin Lohmanlaan inclusief de bijbehorende kredietaanvraag opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad.

Het huidige voorstel wat gepresenteerd is op de bewonersbijeenkomst op 19 maart 2024 is hier te vinden. 

 

8. Winkelplein S. Lohmanlaan

Pandeigenaar Poiesz heeft bij de gemeente Groningen een voorbehandeling ingediend voor het vernieuwen en uitbreiden van de winkel aan De Savornin Lohmanlaan. De bestaande luifel wordt verwijderd en hiervoor in de plaats wil de aanvrager graag extra winkelruimte realiseren aan de voorzijde van het pand. In de Detailhandels- en horecavisie (december 2021) wordt de winkelstrip aan de Savornin Lohmanlaan expliciet benoemd als een buurtvoorziening die (vooral) als ontmoetingsplek fungeert en van belang is voor de spreiding van detailhandel en horeca over buurten. Het winkelplein zal een nieuwe inrichting krijgen. Bij de uitwerking zullen ook de omwonenden betrokken worden, in samenhang met de herinrichting en verkeersmaatregelen aan de S. Lohmanlaan (zie vorig punt)

 

9. Chopinlaan

 Aan de Chopinlaan wordt nieuwbouw neergezet, hierbij zal ook de verkeerssituatie aangepast moeten worden.

 

10. Fietsstraat Helperzoom Noord

De fietsstraat Helperzoom Noord kan worden uitgevoerd op het moment dat de deksels van de verdiepte ligging (Aanpak Ring Zuid) gereed zijn. Dit heeft ermee te maken dat de Helperzoom Noord een bouwroute is voor deze verdiepte ligging en er geen andere acceptabele routes zijn. De deksels zijn naar verwachting in zomer 2024 gereed. Aansluitend hierop start de gemeente met de werkzaamheden aan de fietsstraat.

 

11. Speelplaatsen S. Lohmanlaan

In de maand mei van 2022 is een verkeersproef gehouden met een ‘Safety Safe’ aan de Savornin Lohmanlaan. Automobilisten die zich aan de snelheid van 30km uur hebben gehouden hebben daarmee gespaard voor het opknappen van het speelveldje bij Kinderdagverblijf Het Coendersnest. Dit spaardoel is door bewoners aangedragen.

De gemeente heeft in overleg met enkele bewoners en de kinderdagopvang een voorstel gemaakt voor een nieuwe speelinrichting. Hierbij is gelet op het huidige gebruik van vooral jonge kinderen op deze plek. Vanuit de buurt is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling, die goed passen op deze groene plek. De speelplek is inmiddels opgeleverd.

Een andere wens is dat deze voorzieningen aanvullend moeten zijn aan de speeltoestellen op het Savornin Lohmanplein. Ook over de inrichting van het plein met speeltoestellen is de gemeente in gesprek met bewoners voor de mogelijkheden.
De realisatie zal na de zomer 2024 plaatsvinden. 

 

12. Bewonersinitiatief Mozartstraat

In de Mozartstraat is een bewonersinitiatief tot een herinrichting van de straat opgestart. De gemeente kijkt nog of hiervoor voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt. Er wordt wel al regelmatig overleg gevoerd over de knelpunten in deze en de aansluitende straten

 

13. Groot onderhoud (o.a. Asfalteren) Goeman Borgesiuslaan

Een deel van de rijbaan van de Goeman Borgesiuslaan heeft nieuw asfalt gekregen. Vanaf de Verlengde Hereweg tot de afslag naar de Troelstralaan is het asfalt op de rijbaan vervangen door een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt. Aan beide kanten van de rijbaan is een rode deklaag om de fietsbaan aan te geven. 
Daarnaast is in het plan "Doorwaadbare Stad" geld gereserveerd voor een definitieve herinrichting van deze laan. Dit zal in samenspraak met de omwonenden worden opgepakt.

 

 14. Groot onderhoud Van Houtenlaan

Sinds januari 2023 is hier een verbeterde inrichting gekomen. De bomen hebben een verbeterde ondergrond (met drainage) gekregen en de weg is ingericht als een 30 km. éénrichtings verkeersweg. Een mooi voorbeeld hoe de straten in de wijk er uit zouden kunnen zien..

Verkeer: 
Onze wijk kent diverse onveilige verkeerssituaties...Vooral sinds de ombouw van de ringweg Zuid is gestart (begin 2017) en nu de Helperzoomtunnel in gebruik genomen is (april 2020) komt er veel meer verkeer dan daarvoor door onze wijk. Zie hier voor een verklarend artikel daarover..

Er kwamen veel klachten over Helperzoomtunnel aansluiting (Helperweg/Helperzoom) en over erg onveilige verkeerssituaties aan de Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan, Ketwich Verschuurlaan en diverse andere straten.
In bovenstaand overzicht van ontwikkelingen kunt u zien dat er voor de meeste plekken plannen gemaakt zijn om op korte termijn de ergste knelpunten aan te pakken, Maar er zijn zeker ook nog delen van de wijk waar ingrijpender maatregelen nodig zouden kunnen  zijn.

 

 

 

Uitvoeringsprogramma "De Doorwaadbare stad":
In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om op veel plekken in onze gemeente afscheid te nemen van het uitgangspunt dat de auto centraal staat in de manier waarop we de openbare ruimte inrichten. Er is gekozen voor een ‘doorwaadbare’ stad waar fietsen of lopen de makkelijkste en snelste manieren zijn om je te verplaatsen.
In het uitvoeringsprogramma zijn ook flinke bedragen voor de wijk Helpman gereserveerd.
Kijk hier voor meer informatie over dit uitvoeringsprogramma.

 

 

 

Het Wijkcomité:

Het wijkcomité voert regelmatig gesprekken over bovenstaande zaken met de gemeente en politie.
Bij voorkeur worden ook de bewoners bij het overleg betrokken. Zo hebben we nu vertegenwoordigers van de Savornin Lohmanlaan (met zo'n 80 bewoners in de achterban) en de Goeman Borgesiuslaan (ook ruim 80 bewoners). En er zijn een aantal andere straten/buurten zich aan het organiseren.
Deze vertegenwoordigers worden door ons zo veel mogelijk betrokken bij de onderwerpen van de gesprekken, zodat wij ook echt namens de wijkbewoners  met de gemeente kunnen spreken. 
Mocht uw straat hierboven nog niet genoemd worden en u voelt er wel voor om zo'n vertegenwoordiging te organiseren, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij ondersteunen de organisatie graag en hopen op deze wijze een groep geïnteresseerde wijkbewoners te bouwen die ons advies kunnen geven en die wij kunnen raadplegen bij verkeersvragen. 

Vragen/opmerkingen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag met een kopie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

De Stem van Groningen: We zullen in samenwerking met de gemeente op de website: stemvan.groningen.nl diverse van bovenstaande ontwikkelingen als onderwerp ter discussie stellen, zodat zo veel mogelijke medebewoners hun zegje hierover kunnen doen. Mogelijk komen sommige onderwerpen zelf ter inspraak op deze manier beschikbaar.

 

Overige onderwerpen in Helpman:

 

 

Betaald parkeren

De gemeente heeft op 28 april 2021 het voorstel van B&W met betrekking tot het uitbreiden van het betaald parkeren in een aantal wijken vastgesteld.
Dit betekende dat in najaar 2021 ook betaald parkeren is ingevoerd in Helpman-West en Coendersborg. 

Parkeer gebieden met meters

Wij vallen onder de  derde schil, een parkeervergunning kost rond de € 50 per jaar.
De actuele tarieven vindt u hier.

Er zijn nog wat knelpunten en onhandigheden in de huidige situatie, maar ook daarover zijn we in gesprek met de gemeente.
pdfLees hier onze brief naar de gemeente hierover.
Op dit moment (oktober 2023) is de gemeente nieuwe maatregelen aan het voorbereiden om deze knelpunten op te lossen. Er komen o.a. betere bewegwijzering naar de parkeerautomaten en vermoedelijk ook een andere sectorindeling.

Update: In Mei 2024 gaat een nieuw voorstel over het betaald parkeren naar de raad.
Veel van onze wensen zijn daarin verwerkt.  Het concept voorstel vindt u hier.
Mocht u naar aanleiding hiervan wensen of ideeën hebben, laat het ons weten!

 

 

 

Verkeersstromen in kaart:

2022 10 31 Actuele Verkeerscijfers

Mede dankzij het project Ring Zuid wordt in een groot deel van de stad (ook in onze wijk) de verkeersdrukte gemonitord.
Deze openbare gegevens zijn hier te bekijken.

Mobiliteitsvisie gemeente Groningen

 

De gemeente Groningen heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld die eind 2022 is overgenomen door de gemeenteraad.
Daarin aandacht voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het stimuleren van duurzame en deelmobiliteit.
Waar nu nog de auto leidend  is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte leidend.
Dat is de basis van de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg - Naar een leefbare, schone en gezonde stad.


Het wijkcomité heeft gereageerd op de mobiliteitsvisie, met name op de ideeën over de Goeman Borgesiuslaan. Lees hier onze reactie.  

 

 

Wijk Helpman Menu

Cookie informatie

De WijkHelpman.nl-website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje, dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens, waarmee jouw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen. Deze informatie kan door WijkHelpman.nl niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen.  Wel kunnen we daardoor bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers er geweest zijn en uit welke landen die komen. (we gebruiken Google Analytics)

Privacy policy